Internetinės užsakymų sistemos www.powermotors.lt taisyklės

 1. 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Asmeninės nuosavybės teisėmis (toliau – Pardavėjo) priklausančioje internetinėje užsakymų sistemoje www.powermotors.lt (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
  1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina šias Taisyklės, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
  1.3. Užsakydamas prekes Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau – Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
  1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti užsakymus, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
  1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
  1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.                                                                                                                                                                     2. Prekės                                                                                                                                                                                     2.1 Parduotuvėje visos prekės yra naujos, gamyklinėse pakuotėse;3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
  3.1. Mūsų parduotuvėje www.powermotors.lt Prekių kainos nurodytos su PVM.
  3.2. Mokestis už transportavimą priklausys nuo Jūsų pasirinkto pristatymo būdo (priklausomai nuo prekės svorio).
  3.3. Kliento užsakymas bus vykdomas tik gavus išankstinį pavedimą į sąskaitą už Prekes.
  3.4. Prekės pristatomos Klientui 3 – 7 dienų laikotarpyje siuntų tarnybų pagalba, arba kitu Klientui patogiu būdu.

  4. Prekių užsakymas
  4.1. Klientas pasirinkęs jam reikiamą Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus „Užsakyti”).
  4.2. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
  4.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
  4.4. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti po išankstinio apmokėjimo, t.y. pinigų gavimo į Pardavėjo sąskaitą;
  4.5. Klientas elektroniniu paštu info@powermotors.lt arba telefonu 860612293 patikslina prekių gavėją (-us)(kai Prekes priima ne pats Klientas), bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.
  4.6. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas gauna pinigus už Prekes į Pardavėjo sąskaitą.
  4.7. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina automatiškai nuo jo gavimo momento ir pradeda jį vykdyti gavęs apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą.

  5. Prekių pristatymas ir įteikimas
  5.1. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis – pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
  5.2. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
  5.3. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.
  5.4. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
  5.5. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo.
  5.6. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
  5.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

  6. Prekių garantijos
  6.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus.
  6.2. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma, įpakavimu ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.
  6.3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas – LR įstatymuose numatytais pagrindais.
  6.4. Garantijos metu Klientui kreipusis į Pardavėją dėl nekokybiškos Prekės Pardavėjas nukreipia Klientą į Prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centrą.
  6.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

  7. Prekių grąžinimas
  7.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  7.2. Klientas turi teisę grąžinti kokybišką Prekę dėl objektyvių priežasčių ar individualių Prekės požymių, kurie neatitinka Kliento poreikio (pvz.: ne tas dydis, ir t.t.) per 7 (septynias) dienas nuo Prekės įteikimo Klientui momento.
  7.3. Grąžindamas Prekę Klientas privalo užpildyti Prekės grąžinimo dokumentą, kurį privalo patekti kartu su grąžinama Preke.
  7.4. Pardavėjas Prekės iš Kliento priima, jeigu:
  7.4.1. Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Kliento;
  7.4.2. Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  7.4.3. Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekės garantiniai dokumentai;
  7.4.4. Klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.
  7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.
  7.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Jūs privalote sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą mūsų banko sąskaitą. Prekių grąžinimo Pardavėjui kaštai, jei tokie iškiltų yra apmokami Kliento.
  7.7.Tais atvejais, kai pakeitimui tinkamų daiktų neturime, Jums yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
  7.8. Grąžinamos Prekės priimamos su Pardavėju suderintu laiku.

  8. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
  8.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.
  8.2. Klientas turi teisę:
  8.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
  8.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
  8.3. Klientas įsipareigoja:
  8.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
  8.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims; 8.3.3. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;
  8.3.4. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
  8.3.5. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
  8.4. Pardavėjas turi teisę:
  8.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
  8.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
  8.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;
  8.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  8.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas neatsiskaito už Prekes;
  8.5. Pardavėjas įsipareigoja:
  8.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
  8.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
  8.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
  8.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės;
  8.5.5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas;
  8.5.6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;
  8.5.7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;
  8.5.8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;
  8.5.9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.
  8.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
  8.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
  8.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
  8.9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
  8.10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

  9. Kitos nuostatos
  9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  9.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
  9.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

Scroll to Top